GIELLARIGGUDAHTTIN

Muitinspealut
Dáid muitinspealuiguin oahpahuvvojit árgabeaivve frásat ja ságastallamat suohttasis vugiin. Muitinspealu bajábealde lea gažaldat ja vástádus, maid sáhttá maid guldalit, omd. Man ivdnái biila lea? Vástádussan lea Biila lea ...
Oahppi álgá dasto ohcat ivdnebáraid (ruoksat, alit, fiskat jna.)

Muitinspeallu ivnniid birra: Man ivdnái biila lea?
Muitinspeallu ivnniid birra: Man ivdnásaš biila lea govas?
Muitinspeallu nummiriid birra: Galle spáppa dus leat?
Muitinspeallu, logut 10-18, ruhta: Man ollu dát máksá?
Muitinspeallu diimmu birra: Man ollu diibmu lea?
Muitinspeallu diimmu birra: Man ollu diibmu lea?
Muitinspeallu diimmu birra: Galle áigge don bohtet?
Muitinspeallu postposišuvnnaid birra: Gos spábba lea?

Ivnnit, govvosat, logut ja ortnetlogut
Bihttáspealuiguin sáhttá oahpahallat ivnniid, loguid ja govvosiid suohttasis vugiin. Materiálas leat njálmmálaš barggut, maid sáhttá bargat okto, párrabargun dahje olles oahpahusjoavkkuin. Materiála heive maid vierisgielagiidda. Loguid ja ortnetloguid birra leat maid videot.
Ivnnit ja govvosat-bihttáspeallu

Logut-bihttáspeallu
Video loguid birra
Ortnetlogut-bihttáspeallu
Video ortnetloguid birra

Ándde sohka
Ándde sohka-materiálain sáhttá oahpahallat jurddakárttaid vuođul fuolkevuohtasániid. Váttis sánit lea jorgaluvvon suomagillii. Dát materiála lea dahkkojuvvon bihttáspeallovuđđui.
Ándde sohka

Vahkubeaivvit ja jándoráiggit
Vahkubeaivvit ja jándoráiggit-materiála gieđahallá govaiguin,videoiguin ja govvosiiguin vahkubeivviid ja jándoráiggiid. Njálmmálaš bargguid sáhttá geavahit ságastallama vuođđun.
Vahkubeaivvit ja jándoráiggit-bihttáspeallu
Video vahkubeivviid birra
Video jándoráiggiid birra

Almmiguovllut
Almmiguovllut-materiálain sáhttá hárjehallat almmiguovlluid bihttáspealuiguin ja video vehkiin. Amas sánit leat jorgaluvvon suomagillii. Materiála heive geavahuvvot 3. luohká rájes. Erenoamáš bures dat heive geavahuvvot ovdal eanandieđu oahppadiimmuid, go fáddán lea kárta ja almmiguovllut.
Almmiguovllut: bihttáspeallu
Video almmiguovlluid birra

Guldaleapme
A-materiálain leat bargobihtát. Dáin bargobihtáin galgá válljet čuoččuhusaid, mat dollet deaivása. Materiálain leat sátnelisttut.
Guldaleapme 1: eváhkkomuittut
Rávdná muittaša


B-materiálain eai leat bargobihtát. Materiálain leat sátnelisttut.
Guldaleapme 2: eváhkkomuittut
Ándde Jon Piera muittaša

Lohkama ipmirdeapme

Lohkanmateriála bargobihtát vuođđuduvvet máidnasii. Bargobihtáin galgá ee. čilget sániid, gávdnat synonymaid ja válljet heivvolaš bajilčállosa teavsttaide. Loahpas bohtet velá guokte iskosa.
Lohkama ipmirdeapme 1 vuođđuduvvá eaŋgaslaš máidnasii Lápmašuvvan cizážii.
Lohkama ipmirdeapme 1

Jagiáiggit ja mánotbajit
Jagiáiggit ja mánotbajit-materiálas oahpahuvvojit jagiáiggit ja mánotbajit miellagiddevaš vugiin máŋggalágan govaiguin. Dat heive geavahuvvot juo álgooahpahusas, go oahppi máhttá lohkat. Materiálas leat mielde njálmmálaš bargobihtát ja videot, maid vuođul sáhttá ságastallat.
Jagiáiggit ja mánotbajit-bihttáspeallu
Video jagiáiggiid birra
Video mánotbajiid birra

Ealligirji
Digitála ealligirjjis beasat oahpásmuvvat Sámi ealliide. Eanaš eallit leat njiččehasat. Vierrogielat šládjanamahusat leat álo dán ortnegis: suomagiella, dárogiella, ruoŧagiella. Lassin addojuvvo maid láhtengielat dieđálaš namahus. Sámeráđđi lea dorjon ealligirjji ráhkadeame.
Ealligirji

Bihttáspealut ealliid birra
Bihttáspealuid teavsttaid sáhttá maid guldalit.

Boraspiret
Ealgaeallit
Neahteeallit
Oarri ja 5 eará ealli
Cuoppu ja 5 eará ealli

Bihttáspeallu: Šibitdálu eallit
Bihttáspeallu: Loddelávddi lottit
Muitinspeallu: Loddelávddi lottit
Muitinspeallu: Eallit 1
Muitinspeallu: Eallit 2
Muitinspeallu: Sáhpánat

Sámi guolit
Dát materiála buktá ovdan Sámi ja davviguovlluid sáivačáziid guliid. Dáin máŋggat guolit ellet maid mearas. Dat bohtet almmatge gođđat jogaide, omd. luossa ja guvžá (=mearradápmot).
Egirji: Sámi guolit

Muitinspeallu: Sámi guolit

Šaddogirji
Šaddogirji lea dahkkojuvvon bihttáspeallovuđđui ja egirjevuđđui. Bihttáspealuiguin sáhttá oahpásmuvvat šattuide, egirjevuođus leat viiddis oahpahusteavsttat, eanet govat sihke čielggadusat, mo šattu sáhttá atnit biebmun dahje dálkkodeames. Sámegielat šaddonanahusat leat váldojuvvon Luobbal Sámmol Sámmola, Samuli Aikio, Šaddonamahusat-girjjis. Šaddonamahusat leat maid láhten-, suoma-, ruoŧa- ja dárogillii. Egirjjis leat čielggaduvvon maid šaddobiologiija guovddáštearpmat ja áššit, omd. lieđi osiid doaimmat ja okten.
Bihttáspeallu: šilljo- ja gieddešattut
Egirji: šilljo- ja gieddešattut
Bihttáspeallu: gáddešattut
Egirji: gáddešattut
Bihttáspeallu: guolbaniid šattut
Egirji: guolbaniid šattut
Bihttáspeallu: duoddariid šattut
Egirji: duoddariid šattut

Synonymat
Synonymabargguiguin sáhttá oahpahallat synonymaid sihke sániid nuortasuopmaniid ja oarjesuopmaniid mielde. Barggut heivejit maid oahppiide, geat lohket sámegiela vieris giellan. Synonymat ja eará sánit leat jorgaluvvon maid suoma- ja dárogillii..

Synonymat

Máidnasat
Muhtin mááidnasat leat čállojuvvon boares álbmotmáidnasiid vuođul. Máidnasat heivejit maid sidjiide, geaid sámegiella ii leat nu buorre, dasgo máidnasat dollet sisttiset sátnelisttuid sihke sátne- ja govvaliŋkkaid. Siidduid loahpas leat bargobihtát.
Máidnasiid ovdasiidui

Muhtin máidnasat leat dahkkojuvvon bihttáspeallovuđđui. Sáhtát guldalit dahje lohkat máidnasa. Bargga dasto bihttáspealu ja sirdás ođđa govvii ja tekstii!
Manin heavdni čiehkádallá

Áile ja Ámmon
Dáin máidnasiin Áile ja Ámmon vásiheaba máŋggalágan fearániid. Soai ealliba áidalas meahcis ealliiguin. Loga, guldal ja bargga dasto bihttáspealu!
Áile ja Ámmon 1: Ealliustibat
Áile ja Ámmon 2: Giđđa

Lásse, Áilu ja mun
Lásse, Áilu ja mun-bargguide gullet máŋggalágan teakstabarggut, main galgá ovdamearkka dihte válljet tekstii heivvolaš badječállosa, gávdnat sániide synonymaid sihke dievasmahttit cealkagiidda heivvolaš sániid.
Amas sánit leat čilgejuvvon sámegillii dahje jorgaluvvon suomagillii ja dárogillii. Amas sániide addojuvvojit maid synonymat. Ulbmil lea viiddidit ja riggudahttit oahppiid sátneráju ja giela.
Bargobihtáid teakstan geavahuvvo Lásse, Áilu ja mun-girjji teaksta. Dat muitala Lásse birra, guhte čállá máinnasgirjji Áillu birra.

Lásse, Áilu ja mun-barggut leat oaivvilduvvon eatnigielagiidda ja geavahuvvot vuolleskuvlla 5. luohká rájes bajás.
Lásse, Áilu ja mun 1
Lásse, Áilu ja mun 2
Lásse, Áilu ja mun 3