MOBIILABARGGUT

Dáidda siidduide leat čohkkejuvvon ođđa sisdoalut ja barggut luohkkádásiid mielde. Teaksta- ja giellaoahppabarggut leat biddjon iežaset sadjái. Beasat mobiilabargguide dán siiddu bajábeale válljehagain.

Beasat mobiilabargguide maid vuolábeale liŋkkaiguin.
Ovdaskuvlla materiálat
1.-2. luohká materiálat
3.-4. luohká materiálat
5.-6. luohká materiálat
Badjeskuvlla (nuoraidskuvlla) oahppiide ja boarrásabbuide
Giellariggudahttin

Demoiguin sáhtát oahpásmuvat mobiilamateriálaide.

Muitinspealut
Dáid muitinspealuiguin sáhttá hárjehallat árgabeaivve geavahuvvon frásaid ja sániid.

title=

Muitinspeallu ivnniid birra 1: Man ivdnái biila lea?
Muitinspeallu ivnniid birra 2: Man ivdnásaš biila lea govas?
Muitinspeallu nummiriid 1-9 birra: Galle spáppa dus leat?
Muitinspeallu loguid 10-18 birra, ruhta: Man ollu dát máksá?
Muitinspeallu diimmu birra 1: Man ollu diibmu lea?
Muitinspeallu diimmu birra 2: Man ollu diibmu lea?
Muitinspeallu diimmu birra 3: Galle áigge don bohtet?
Muitinspeallu postposišuvnnaid birra: Gos spábba lea?

Áppes 1
Bustávat l, m, n, ŋ, r, s, š ja vokálat a, á, e, i, o ja u

Sáni čohkken 1
Lottit ja eallit

Synonymat
Synonymabargguiguin sáhttá oahpahallat synonymaid sihke sániid nuortasuopmaniid ja oarjesuopmaniid mielde. Barggut heivejit maid oahppiide, geat lohket sámegiela vieris giellan. Synonymat ja eará sánit leat jorgaluvvon maid suoma- ja dárogillii..

Synonymat

Ođđaseamos mobiilamateriálat

Bárrastávval substantiivvat
Bárrastávval substantiivvat-materiála sisttisdoallá bárrastávval substantiivvaid oahpahusaid, sojahanminstariid ja bargobihtáid. Materiála buktá ovdan bárrastávval substantiivvaid sojahusa erohusaid nuortasuopmaniid ja oarjesuopmaniid gaskkas. Materiálas čielgá maid, maid bárrastávval substantiivvain ii leat dássemolsašupmi. Materiála heive vuolleskuvlla bajimuš luohkáid rájes gitta universitehta dássái.
Bárrastávval substantiivvat

Ándde sohka
Ándde sohka-materiálain sáhttá oahpahallat jurddakárttaid vuođul fuolkevuohtasániid. Váttis sánit lea jorgaluvvon suomagillii. Dát materiála lea dahkkojuvvon bihttáspeallovuđđui.
Ándde sohka

Vahkubeaivvit ja jándoráiggit
Vahkubeaivvit ja jándoráiggit-materiála gieđahallá govaiguin ja govvosiiguin vahkubeivviid ja jándoráiggiid. Njálmmálaš bargguid sáhttá geavahit ságastallama vuođđun.
Vahkubeaivvit ja jándoráiggit

Jagiáiggit ja mánotbajit
Jagiáiggit ja mánotbajit-materiálas oahpahuvvojit jagiáiggit ja mánotbajit miellagiddevaš vugiin máŋggalágan govaiguin. Dat heive geavahuvvot juo álgooahpahusas, go oahppi máhttá lohkat. Materiálas leat mielde njálmmálaš bargobihtát, maid vuođul sáhttá ságastallat.
Jagiáiggit ja mánotbajit

Alfabehtaortnet
Alfabehtaortnet-materiála heive geavahuvvot 3. luohkás bajás. Materiála lea buorre doarjjan, go hárjehallá bidjat sániid alfabehtaortnegii. Materiálas leat mielde njálmmálaš bargobihtát.
Alfabehtaortnet

Almmiguovllut
Almmiguovllut-materiálain sáhttá hárjehallat almmiguovlluid bihttáspealuiguin. Amas sánit leat jorgaluvvon suomagillii. Materiála heive geavahuvvot 3. luohká rájes. Erenoamáš bures dat heive geavahuvvot ovdal eanandieđu oahppadiimmuid, go fáddán lea kárta ja almmiguovllut.
Almmiguovllut

Logut, ivnnit ja govvosat
Bihttáspealuiguin sáhttá oahpahallat loguid, ivnniid ja govvosiid suohttasis vugiin. Materiála heive maid vierisgielagiidda.
Lohkomeari ovdanbuktin

Ortnega ovdanbuktin
Ivnnit ja govvosat